Ekonomický softvér

Najpredávanješie produkty

Zobrazené produkty

Oberon Účtovníctvo Mini - ročná licencia

Nový produkt

Licencia MINI - 1 používateľ

Viac detailov

70,00 € s DPH

Licencia na počet používateľov v sieti sa rozumie ako počet súčasne prihlásených používateľov do danej firmy/databázy v rovnakom čase. V OBERON-e je možné vytvoriť ľubovolný počet používateľov aj bez licencie a počet počítačov, na ktoré sa softvér nainštaluje, nie je nijako obmedzený.

Používatelia v sieti:

2 používatelia + 20eur

3 používatelia + 40eur

4 používatelia + 60eur

5 - 10 používateľov + 100eur

Agenda firmy v sebe spája vedenie účtovnej evidencie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného a jednoduchémo účtovníctva.

Základné informácie:

 • vedenie denníka (účtovný alebo peňažný), účtovné výkazy
 • evidencia DPH, kontrolný výkaz DPH, export údajov eDane
 • obdobia - účtovanie dvoch účtovnýc období súčasne
 • evidovanie cudzích firiem, faktúry aj v cudzích jazykoch
 • majetok - kniha drobného a investičného majetku
 • modul skladu a účtovníctva predstavuje jeden ucelený systém

Detailné informácie:

 • Účtovanie nasledujúcich účtovných rokov bez nutnosti uzatvoriť stávajúce obdobie, účtovnú závierku je možné vykonať aj viackrát.
 • Podpora práce s cudzími menami, valutové pokladne a devízové účty.
 • Definovateľné členenie dokladov.
 • Možnosť zadeľovať obchodných partnerov do skupín, evidencia kontaktných osôb, tlač obálok rôznych formátov a adresných štítkov.
 • Podpora elektronického platobného styku (homebanking, internetbanking).
 • Prepracovaný systém práv užívateľov či už v jednoužívateľskej alebo sieťovej prevádzke.
 • Podpora vzdialených stredísk pomocou transportov (exportov/importov) údajov.
 • Široké možnosti pri úprave tlačových výstupov pomocou editora tlačových výstupov. 
 • Možnosť zaslania email-u priamo z evidencie obchodných partnerov, hromadné zasielanie email-ov.
 • Evidencia neobmedzeného počtu účtovných pokladníc a bankových účtov.
 • Hromadné účtovanie položiek bankových výpisov (možnosť importu elektronických bankových výpisov).
 • Automatické účtovanie tržieb (denných uzávierok) registračných pokladníc, účtovanie úhrad faktúr, vkladov a výberov hotovosti pokladnice.
 • Automatické hromadné overenie IČDPH partnera v európskom systéme VIES a v registri platiteľov DPH Finančnej správy s overením platiteľov s dôvodom na zrušenie registrácie alebo platiteľov so zrušenou registráciou platiteľa DPH.
 • Jednoduché kopírovanie záznamov (CTL C, CTRL V), podpora používania šablón.
 • Možnosť exportu a importu údajov (účtovný, peňažný denník) pomocou XML komunikácie. 
 • Prepojenie na knihu Evidencie vozidiel (nákup PHL), automatické čiastočné odpočítanie DPH vo výške 80%.
 • Zostavené výkazy (napr. DPH daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, Súvaha a pod.) sú vždy k dispozícii v evidenciiPriznania a výkazy, ku každému výkazu je možné evidovať ľubovoľné prílohy.
 • Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu Finančného riaditeľstva eDane (automatické spustenie a import údajov do aplikácie eDane).

Podvojné účtovníctvo

 • Možnosť práce so štandardnou účtovnou osnovou tak pre podnikateľské subjekty, ako aj pre neziskové organizácie.
 • Modifikovateľná účtovná osnova s možnosťou definície predkontácií.
 • Syntetická, ako aj analytická evidencia účtov s možnosťou sledovania podľa členení.
 • Automatické číslovanie dokladov v účtovnom denníku (pokladničné doklady, interné doklady)
 • Automatické preúčtovanie neuhradenej DPH na uhradenú v prípade úhrady záväzku, automatické účtovanie kurzových rozdielov.
 • Možnosť dodatočného automatického prečíslovnia údajov pokladničnej knihy.
 • Export účtovného denníka na externé spracovanie, audit a pod.
 • Program obsahuje účtovný denník (hlavná kniha, pokladničná kniha, bankové výpisy), knihu pohľadávok, knihu záväzkov, knihu evidencie DPH, hromadné účtovanie výpisov z účtu, stále platby, knihu investičného majetku, knihu drobného majetku, stále platby (tlač ľubovoľných príkazov na úhradu).

Jednoduché účtovníctvo

 • Program obsahuje peňažný denník, knihu pohľadávok, knihu záväzkov, knihu evidencie DPH, knihu investičného a knihu drobného investičného majetku, knihu cenín, stále platby (tlač ľubovoľných príkazov na úhradu).
 • Možnosť definovať účtovné pohyby (predkontácie).
 • Možnosť dodatočne automaticky prečíslovať pokladničné doklady, prípadne poradové čísla v peňažnom denníku.
 • Jedným zápisom v peňažnom denníku je možné zaúčtovať sumy do viacerých stĺpcov, napr. príjmy za tovar a služby, výdavky za zásoby a zároveň aj služby

Rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií

∞  - neobmedzene   ✔ je zahrnuté v licencii   × - nie je zahrnuté v licencii

Modul Účtovníctvo

 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 zápisy v účtovnom denníku1001 00010 000
 zápisy v peňažnom denníku1001 00010 000
 počet zápisov v knihe pohľadávok2501 00010 000
 kniha majetku (odpisy), drobného majetku
 kniha evidencia DPH
Path: > > > Oberon Účtovníctvo Mini - ročná licencia